Teories de l'aprenentatge

i aplicacions educatives de les TIC


INTRODUCCIÓ

connectivisme2.jpg
TEORIES DE L' APRENENTATGE

Existeixen tres grans corrents teòrics que intenten explicar el procés d'aprenentatge:
el conductisme, el cognitivisme i el constructivisme. Aquests corrents s'han anat succeint al llarg de la història i han analitzat l'aprenentatge en funció de les circumstàncies canviants de cada època.

L'objectiu d'aquesta wiki és presentar els trets més significatius d'aquests corrents contextualitzats en cada època, així com plasmar la relació que estableixen amb les noves Tecnologies de la Informació i el Coneixement. També hem dedicat un apartat al connectivisme, com a teoria emergent que intenta explicar els processos d'aprenentatge en l'era digital.

En aquesta wiki trobareu, a més dels articles monogràfics, una comparativa de totes les teories: els seus objectius, quin és el model educatiu que plantegen i els diferents rols que hi intervenen. També hem dedicat un article a l'ús que cada paradigma fa de les TIC. Finalment hem volgut escriure, a tall de conclusió, una revisió sobre l'estat de les teories i especialment, del connectivisme, la corrent pedagògica més de moda actualment.